Všeobecné obchodné podmienky

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s dodaním potravinárskych výrobkov, čerstvých, chladených alebo mrazených jedál (ďalej len „tovar“). Dodávateľ vykonáva výrobu a dodávku tovaru na základe objednávky (ďalej len „zmluva“).


UZAVRETIE ZMLUVY


Objednávateľ na základe záväznej internetovej objednávky na stránke www.ifood.sk ktorá sa ukladá do systému dodávateľa, ktorý je špecifikovaný svojimi kontaktnými údajmi, si objednáva tovar a jeho dodanie z ponúkaných balíčkov kde je uvedená presná cena a spôsob dodania.

Objednávateľ objednávku potvrdí na emailovú adresu zákazníka (ktorú zákazník uvedie do formulára), kde uvedie najbližší možný termín rozvozu tovaru, pre danú lokalitu. Tovar bude dovezený podľa podmienok uvedených v objednávkovom formulári pri konkrétnej ponuke.

Potvrdením objednávky vzniká záväzok dodávateľa dodať objednaný tovar a objednávateľ prevziať objednaný tovar.

Objednávka je pre odberateľa záväzná a nie je možné ju zrušiť.


SPLNENIE ZÁVÄZKU


1. Záväzok dodávateľ dodať tovar je splnený v deň dodania tovaru objednávateľovi. Tento deň je zároveň prechodom nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa.

2. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v deň dodania.

3. Zhotoviteľ je povinný dodať tovar v deň uvedený v potvrdení objednávky (najbližší rozvoz pre danú lokalitu).

4. Na všetkých sprievodných dokladoch, je povinný zaznačiť prevzatie objednávateľ.

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi tovar v jednej zásielke, ktorá je určená na celý týždeň. Minimálna trvanlivosť každej položky pri uchovaní v chlade je 7 dní.


DODACIE PODMIENKY


Prepravu tovaru zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, prípadne na vlastné náklady a na zodpovednosť prepravcu, pokiaľ nie je dojednané inak. Spôsob skladovania je uvedený na obale.


CENA

1. Cena je uvedená v konkrétnej ponuke a je súčasťou objednávkového formulára. Dohoda o cene je uzavretá potvrdením objednávky zhotoviteľom.

2. Ceny jedál môže dodávateľ upraviť vždy po písomnom oznámení odberateľovi a to spravidla 1 kalendárny mesiac vopred.

3. Ceny jedál sa budú meniť v závislosti od nárastu cien energií, vývoja indexu spotrebiteľských cien potravín, inflácie, zmeny sadzby DPH.

4. Ceny jedál má dodávateľ právo zmeniť aj v priebehu roka, ak nastane zmena v spôsobe účtovania nákladov treťou osobou ( majiteľom budovy).


ROZVOZY CHLADENÝCH JEDÁL

Zabezpečujeme donášku/rozvoz jedál v rámci celého Slovenska, počas pracovných dní, priamo k zákazníkovi až na adresu dodania. Rozvozy sa robia spravidla podľa krajov a ich okresov (oblastí). Napríklad.: v Pondelok idú dodávky zabezpečiť rozvoz v rámci Bratislavy, Trnavy a okolia, v Utorok v rámci Trenčianskeho kraja a Žiliny, atď..

V ideálnom prípade budeme rozvozy vykonávať nasledovne:
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Dodávka 1 Bratislava Trenčín a okolie Nitra a okolie Prešov Košice
Dodávka 2 Bratislava a okolie Žilina a okolie Banská Bystr. a okolie Prešov a okolie Košice a okolie
Dodávka 3 podľa potreby podľa potreby podľa potreby podľa potreby podľa potrebyPLATOBNÉ PODMIENKY

1. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi vyplnením záväznej objednávky.

2. Objednávateľ vykoná úhradu pomocou platobného terminálu a kreditnej karty priamo na stránke www.ifood.sk .

3. Faktúra ako daňový doklad bude dodaná spolu s objednávkou v prípade platby kartou. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby môžu úhradu realizovať aj obratom vystavenou predfaktúrou, ktorá ale musí byť pripísaná na náš účet v ČSOB banke pred začatím týždňa, v ktorom má byť rozvoz realizovaný.

4. Platobný terminál na úhradu pomocou platobnej karty zabezpečuje ČSOB banka.


PODMIENKY REKLAMÁCIE


1. Reklamácia sa uplatňuje písomne v deň prevzatia tovaru, kde objednávateľ uvedie svoje identifikačné údaje a stručne popíše stav reklamovanej veci s návrhom na riešenie. Objednávateľ má právo reklamovať tovar najneskôr do druhého dňa od prevzatia tovaru, inak právo objednávateľa reklamovať tovar zaniká.

2. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamácie a oboznámi s riešením reklamácie objednávateľa.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, na ktoré objednávateľa vopred upozornil, za nesprávne skladovanie objednávateľom a prípadne za ktoré bola dojednaná alebo poskytnutá zľava z ceny.

4. Pri reklamácii voči kvalite jedla môže túto odberateľ uplatniť i v najbližší pracovný deň po uplynutí trvanlivosti jedla len ak reklamáciu z objektívnych dôvodov nemohol uplatniť skôr. Vždy však pri tom predloží všetky reklamované jedlá.

5. Pokiaľ je to možné, výrobca o oprávnenosti reklamácie voči kvalite rozhodne bez zbytočného odkladu.


VRÁTENIE TOVARU


1. Vzhľadom na svoju povahu, nie je možné tovar vrátiť. Tovar je potravina vyrobená na zákazku.


EXPORTNÉ OBMEDZENIA A VRÁTENIE PLATBY


1. V prípade, že dodávateľ nebude vedieť zabezpečiť dodanie tovaru do lokality objednávateľa v požadovanej kvalite v termíne uvedenom v objednávke potvrdzujúcom emaily, je povinný zabezpečiť najbližší možný termín dodania alebo na písomné požiadanie zákazníka, vrátiť peniaze pripísaním na účet (stornovaním platby) do 5 dní.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 19.01.2016.
Chat
pripravujeme sa na zavedenie normy ISO 22 001 FB